αιμοπετάλια

Γενική αίματος
Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση
Φυσιολογικές τιμές αιμοδιαγράμματος