βασεόφιλα

Γενική αίματος
Φυσιολογικές τιμές αιμοδιαγράμματος