Συχνές ερωτήσεις

Ποια εργαστηριακά ευρήματα είναι ενδεικτικά ηπατοπάθειας από χρόνια κατανάλωση αλκοόλ;

Τα ενδεικτικά εργαστηριακά ευρήματα είναι:

Κίρρωση ήπατος

  • Αύξηση των επιπέδων της γGT (γ γλουταμύλ τρανσπεπτιδάσης) - ο πιο ενδεικτικός δείκτης.
  • Αύξηση των τρανσαμινασών κυρίως της AST (λόγος AST/ALT >2).
  • Μείωση επιπέδων αλβουμίνης ορού.
  • Παράταση του χρόνου προθρομβίνης (PT).
  • Μείωση των επιπέδων ουρίας ορού.
  • Μείωση των επιπέδων της γλυκόζης (σακχάρου) αίματος.
  • Θρομβοπενία (μείωση των αιμοπεταλίων).
  • Μακροκυττάρωση (αύξηση MCV) ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Αναζήτηση