Διαύγεια - Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Μερική ανάκληση των αποφάσεων ανάληψης και δέσμευσης πιστώσεων από το Φ.15-240 Κ.Α.Ε. 0869 ως προς το ποσό των (428,92) ευρώ.
  Ημ/νια: 16/01/2018 13:23:46
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΣΛΚ465ΦΥΟ-574
 2. Θέμα: Μερική ανάκληση της απόφασης ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από το Φ.15-230 Κ.Α.Ε. 0719 ως προς το ποσό των (14.580,52)ευρώ.
  Ημ/νια: 16/01/2018 13:07:22
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 7Γ3Φ465ΦΥΟ-ΓΟ1
 3. Θέμα: Μερική ανάκληση της απόφασης ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από το Φ.15-230 Κ.Α.Ε. 0823 ως προς το ποσό των (1.244,80) ευρώ.
  Ημ/νια: 16/01/2018 13:01:17
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΚΘ5465ΦΥΟ-ΙΜΑ
 4. Θέμα: Μερική ανάκληση της απόφασης ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από το Φ.15-230 Κ.Α.Ε. 1111 ως προς το ποσό των (156,42)ευρώ.
  Ημ/νια: 16/01/2018 12:50:06
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 75Ψ0465ΦΥΟ-Π72
 5. Θέμα: Μερική ανάκληση της απόφασης ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από το Φ.15-230 Κ.Α.Ε. 0899 ως προς το ποσό των (94,83)ευρώ.
  Ημ/νια: 16/01/2018 12:40:02
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΗΕΚ465ΦΥΟ-ΕΙΒ
 6. Θέμα: Μερική ανάκληση της απόφασης ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από το Φ.15-230 Κ.Α.Ε. 0894 ως προς το ποσό των (1.413,20)ευρώ.
  Ημ/νια: 16/01/2018 12:32:44
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 7Ν66465ΦΥΟ-9ΩΗ
 7. Θέμα: Μερική ανάκληση της απόφασης ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από το Φ.15-230 Κ.Α.Ε. 0871 ως προς το ποσό των (7.060,00)ευρώ.
  Ημ/νια: 16/01/2018 12:27:14
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 66Ν4465ΦΥΟ-52Ξ
 8. Θέμα: Συγκρότηση Ειδικών Τριμελών Επιτροπών Διενέργειας & Αξιολόγησης και Παρακολούθησης & Παραλαβής διαγωνισμών για της ανάγκες της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας.
  Ημ/νια: 16/01/2018 12:20:56
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΨΨ0465ΦΥΟ-12Σ

Αναζήτηση