Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Αντικατάσταση του μαστογράφου GE Alpha RT από τον ψηφιακό μαστογράφο Hologic Lorad Selenia στο συμβεβλημένο ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων της εταιρείας με την επωνυμία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROMEDICA ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» (ΑΦΜ 094045865) στη διεύθυνση Δημοκρατίας 4, στο Ρέθυμνο
  Ημ/νια: 30/07/2021 17:45:36
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΓΙΣΟΞ7Μ-9ΝΛ
 2. Θέμα: Προσθήκη εξοπλισμού για τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων στο εργαστήριο απεικονίσεων του ήδη συμβεβλημένου ιδιωτικού πολυϊατρείου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ MEDIONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - Υποκατάστημα (ΑΦΜ 801332079) επί της Λεωφόρου Ιπποκράτους 196 & Χίου 2 στην Σαλαμίνα
  Ημ/νια: 30/07/2021 17:36:48
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ7ΓΖΟΞ7Μ-Τ7Θ
 3. Θέμα: Σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, βάσει της σχετικής βεβαίωσης λειτουργίας, για το ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων (μόνο υπέρηχοι) της ιατρού ακτινοδιαγνώστριας ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Α.Φ.Μ. 100063604) επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου 2 στο Ρέθυμνο
  Ημ/νια: 30/07/2021 17:23:16
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΙ2ΘΟΞ7Μ-33Ο
 4. Θέμα: Σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, βάσει της σχετικής βεβαίωσης λειτουργίας, για το ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών της εταιρείας με επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ» (Α.Φ.Μ. 801566290) επί της οδού Αρχαίας Ολυμπίας 50 στο Τραγανό Ηλείας
  Ημ/νια: 30/07/2021 17:10:46
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΒΩΩΟΞ7Μ-7Ο7
 5. Θέμα: Σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, βάσει της σχετικής βεβαίωσης λειτουργίας, για το ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών της εταιρείας με επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΕΣΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (Α.Φ.Μ. 801607842) επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 9 στην Κω
  Ημ/νια: 30/07/2021 16:54:39
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΣ0ΤΟΞ7Μ-ΗΞΔ
 6. Θέμα: Tροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης του ιδιωτικού πολυϊατρείου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ MEDIONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEDICAL CENTER MEDIONE ΜΟΝ ΑΕ» - Υποκατάστημα (ΑΦΜ 801332079) με έδρα επί της Λεωφόρου Ιπποκράτους 196 και Χίου 2 στην Σαλαμίνα, λόγω προσθήκης εργαστηρίου απεικονίσεων μαγνητικού τομογράφου
  Ημ/νια: 30/07/2021 16:34:24
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΗ01ΟΞ7Μ-Λ2Ξ
 7. Θέμα: « Καταγγελία υφιστάμενης σύμβασης Παροχής Διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου F-18-FDG για τη διενέργεια της Διαγνωστικής Εξέτασης PET-CT με την εταιρεία «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (AΦΜ 095573360) και έγκριση νέας σύμβασης Παροχής Διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου F-18-FDG με την εταιρεία, έναντι της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαπραγματευτικής διαδικασίας».
  Ημ/νια: 30/07/2021 14:57:41
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 97Ι6ΟΞ7Μ-ΤΤΖ
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021
  Ημ/νια: 30/07/2021 13:40:04
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 65ΩΨΟΞ7Μ-Ι23
 9. Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΑΧ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΣΑΝΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (1) (α/α 41) της υπ΄αριθ.ΔΒ1Ε/οικ.16247/16-06-2021 Απόφασης
  Ημ/νια: 30/07/2021 12:29:40
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9Π4ΙΟΞ7Μ-5ΨΜ
 10. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΘΗΝΑΣ Β΄
  Ημ/νια: 30/07/2021 12:20:08
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ2ΔΠΟΞ7Μ-10Ζ

Αναζήτηση