Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙ ΔΥΤ ΑΘΗΝΑΣ
  Ημ/νια: 26/02/2021 15:39:24
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9Δ8ΛΟΞ7Μ-8ΧΕ
 2. Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΔΙ ΔΥΤ ΑΘΗΝΑΣ
  Ημ/νια: 26/02/2021 15:37:29
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 62ΒΔΟΞ7Μ-ΝΣΣ
 3. Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΔΙ ΔΥΤ ΑΘΗΝΑΣ
  Ημ/νια: 26/02/2021 15:35:40
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΑΕ3ΟΞ7Μ-ΧΞ6
 4. Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΔΙ ΔΥΤ ΑΘΗΝΑΣ
  Ημ/νια: 26/02/2021 15:31:11
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΡΔΖΟΞ7Μ-ΘΘΤ
 5. Θέμα: Εισήγηση για έγκριση αιτήσεων ιατρών με τη διαδικασία της Ανοικτής Πρόσκλησης για σύναψη σύμβασης με Οικογενειακούς Ιατρούς
  Ημ/νια: 26/02/2021 14:57:03
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 68Υ5ΟΞ7Μ-ΗΙΥ
 6. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:17:22
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΘΓ5ΟΞ7Μ-Ψ1Υ
 7. Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:13:44
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 68ΝΚΟΞ7Μ-2ΦΟ
 8. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:08:25
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΑΡΥΟΞ7Μ-09Η
 9. Θέμα: Εντολή πληρωμής ποσού #57,00# ευρώ στη ΔΕΥΑΚ, απο ΚΑΕ 0841 Οικ.έτους 2021), για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Πιερίας.
  Ημ/νια: 26/02/2021 13:06:40
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΓΤΔΟΞ7Μ-ΣΧΥ
 10. Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής δαπάνης ποσού #57,00# ευρώ στη ΔΕΥΑ Κατερίνης (ΚΑΕ 0841 Οικ.έτους 2021), για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Πιερίας.
  Ημ/νια: 26/02/2021 12:41:32
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΦΣΗΟΞ7Μ-ΟΤΧ

Αναζήτηση