ανεπάρκεια γλυκοζο-6-φωσφορικής δεϋδρογενάσης

Ανεπάρκεια γλυκοζο-6-φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G-6-PD)
Ανεπάρκεια της αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD)

Αναζήτηση