ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας

Φθοριοκινολόνες και κίνδυνος παλινδρόμησης/ανεπάρκειας καρδιακών βαλβίδων