μελέτη UKPDS

Αντιδιαβητικά φάρμακα - Διγουανίδια
Αντιδιαβητικά φάρμακα - Σουλφονυλουρίες

Αναζήτηση