Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπέζων και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Φορολόγηση τόκων β'΄εξαμήνου 2016 λογαριασμού ΤΠΠΙΛΤ στην ALPHA BANK
  Ημ/νια: 03/01/2017 11:49:59
  Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω
  ΑΔΑ: 6ΟΣΚΟΡΡΖ-ΣΓ3
 2. Θέμα: Σύμβαση για την εκπόνηση Οικονομοτεχνικής-Αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του ΤΑΥΤΕΚΩ στην εταιρεία «PRUDENTIAL B. ΜΑΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε
  Ημ/νια: 30/12/2016 09:01:39
  Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω
  ΑΔΑ: 7ΔΡΚΟΡΡΖ-Ε93
 3. Θέμα: ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ,ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
  Ημ/νια: 30/12/2016 08:14:23
  Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω
  ΑΔΑ: ΩΚΦ8ΟΡΡΖ-ΨΦΖ
 4. Θέμα: απόδοση κρατήσεων από εφάπαξ βοήθημα
  Ημ/νια: 29/12/2016 15:15:51
  Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω
  ΑΔΑ: ΩΜΗΣΟΡΡΖ-ΟΗ9
 5. Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ
  Ημ/νια: 29/12/2016 11:43:20
  Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω
  ΑΔΑ: 6ΠΝ6ΟΡΡΖ-99Μ
 6. Θέμα: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας που μειοδότησε στον πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση σε τρίτους του έργου της εκπόνησης Οικονομοτεχνικής-Αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του ΤΑΥΤΕΚΩ
  Ημ/νια: 28/12/2016 15:12:37
  Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω
  ΑΔΑ: 62ΜΙΟΡΡΖ-ΒΧΒ
 7. Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (10) ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ)
  Ημ/νια: 28/12/2016 13:53:38
  Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω
  ΑΔΑ: Ψ9Λ8ΟΡΡΖ-ΡΗΝ
 8. Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  Ημ/νια: 27/12/2016 08:54:16
  Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω
  ΑΔΑ: 7ΛΕΖΟΡΡΖ-93Θ

Αναζήτηση