λιπώδης διήθηση του ήπατος

Αλκοολική ηπατοπάθεια
Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT)
Ασυμπτωματική αύξηση ηπατικών ενζύμων

Αναζήτηση